ПРАВИЛНИК О РАДУ ИЗВРШНОГ ОДБОРА СИНДИКАТА ПТТ СРБИЈЕ

 

На основу члана 31. 34. 42. 52. и 64. Статута Синдиката ПТТ Србије, Главни одбор Синдиката ПТТ Србије, на својој 3. седници, одржаној дана 01.11.2005. године, доноси

П Р А В И Л Н И К
О РАДУ ИЗВРШНОГ ОДБОРА
СИНДИКАТА ПТТ СРБИЈЕ

1. Садржина Правилника

Члан 1.
Овим правилником утврђује се делокруг рада, начин одлучивања, функционисање и друга питања значајна за рад Извршног одбора Синдиката ПТТ Србије (у даљем тексту: Извршни одбор).

2. Извршни одбор

Члан 2.
Извршни одбор је оперативно тело Синдиката ПТТ Србије, чланове Извршног одбора изабране са подручја изборних јединица именује и разрешава Главни одбор.

3. Делокруг рада Извршног одбора

Члан 3.
Извршни одбор обавља послове из делокруга пренетих овлашћења из надлежности Главног одбора, као и послове дефинисане чланом 42. Статута ПТТ Србије, а посебно:
1) припрема, прати и спроводи одлуке Главног одбора;
2) одређује делокруга рада и задужења појединих чланова Извршног одбора;
3) именује секретара Синдиката ПТТ Србије на мандатни период од 4 године;
4) организује рад стручних служби Синдиката ПТТ Србије.

Извршни одбор обавља и друге послове у складу са Статутом Синдиката ПТТ Србије за потребе Синдиката ПТТ Србије, ако се за то укаже неопходна потреба, о чему ретроактивно извештава Главни одбор и сноси пуну одговорност за предузету активност.

Члан 4.
Седнице Извршног одбора се одржавају по потреби.
Ванредна седница Извршног одбора мора се одржати на иницијативу члана Извршног одбора у року од 24 часа;
На седници се води скраћени записник.
Седнице Извршног одбора сазива и њима председава председник Извршног одбора, или члан Извршног одбора кога он овласти, на седнице се позива и председник Главног одбора.
Седница се одржава ако присутвује најмање 2/3 чланова Извршног одбора, а одлука је донета ако се за њу изјасни више од 1/2 присутних чланова.
У случају хитности доношења одлуке, чланови Извршног одбора могу да се изјасне телефонским путем, што се уноси у записник и оверава пре почетка прве наредне седнице потписом чланова Извршног одбора који су гласали.

Члан 5.
Чланови Извршног одбора за свој рад одговорни су председнику Синдиката ПТТ Србије и Главном одбору Синдиката ПТТ Србије.

Члан 6.
Извршни одбор доноси одлуку по жалби члана Синдиката ПТТ Србије на одлуку о искључењу из Синдиката ПТТ Србије у року од 30 дана од дана достављања жалбе.

Члан 7.
Именовани секретар Синдиката ПТТ Србије:
- организује рад стручних служби Синдиката ПТТ Србије,
- ради по налогу председника Синдиката ПТТ Србије и председника Главног одбора Синдиката ПТТ Србије;
- између седница Извршног одбора кординира активност чланова Извршног одбора и стручних тимова Извршног одбора пружајући им логистичку подршку у раду.

Члан 8.
О питањима која нису регулисана овим правилником одлучује Главни одбор Синдиката ПТТ Србије.

Члан 9.
Овај правилник ступа на снагу даном усвајања на седници Главног одбора Синдиката ПТТ Србије


У Београду,
Дана 01.11.2005. године
ПРЕДСЕДНИК

ГЛАВНОГ ОДБОРА
СИНДИКАТА ПТТ СРБИЈЕ

________________________
Милорад Будимир

1