ПРАВИЛНИК О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА СИНДИКАТА ПТТ СРБИЈЕ

 

На основу одредаба Закона о рачуноводству и члана 34. 38. и 39. Статута Синдиката ПТТ Србије и члана 40. 41. 42. 43. 44. и 45. Правилника о материјално-финансијском пословању Синдиката ПТТ Србије, Главни одбор Синдиката ПТТ Србије, на 3. седници одржаној 01.11.2005. године, доноси

П Р А В И Л Н И К
О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
СИНДИКАТА ПТТ СРБИЈЕ

Члан 1.
Надзорни одбор Синдиката ПТТ Србије је орган Синдиката ПТТ Србије за општи надзор над материјално-финансијским пословањем, располагањем и управљањем имовином Синдиката.
Надзорни одбор указује на неправилности и предлаже мере за рационално коришћење средстава у циљу очувања вредности имовине Синдиката.

Члан 2.
Чланове Надзорног одбора бира Скупштина из редова својих чланова.
Надзорни одбор броји пет чланова, који на својој првој седници бирају председника Надзорног одбора.
Чланови Надзорног одбора не могу бити истовремено чланови Главног, Статутарног или Извршног одбора.
Члан 3.
Надзорни одбор врши преглед материјално-финансијског пословања на крају пословне године, а по потреби и чешће на захтев: Скупштине, Главног одбора, Одбора Синдикалне организације, као и на сопствену иницијативу.

Члан 4.
Годишњи Извештај о материјално-финансијском пословању Синдиката ПТТ Србије Надзорни одбор доставља Главном одбору, до 20. фебруара текуће године за претходну годину, ради доношења Одлуке о усвајању.

Члан 5.
Основне дужности Надзорног одбора су да:
- контролише да ли се правилно примењују одредбе: Закона о рачуноводству, Статута Синдиката ПТТ Србије и Правилника о материјално-финансијском пословању Синдиката ПТТ Србије као и други важећи прописи;
- анализира усклађеност трошења средстава са програмском активношћу Синдиката ПТТ Србије;
- остварује увид у расподелу, коришћење и оправданост трошења средстава;
- се стара о правилној реализацији финансијског плана;
- контролише да ли се чланарина наплаћује у складу са одредбама Статута и Правилника о материјално-финансијском пословању Синдиката ПТТ Србије;
- прегледа годишње и полугодишње рачунe и периодичне извештаје;
- контролише и помаже у доношењу и спровођењу одлука Главног одбора и Скупштине;
- проверава да ли се уредно воде и чувају пословне књиге, књиговодствене исправе и рачуноводствени софтвери;
- обавља и друге послове у својој надлежности.

Члан 6.
Надозрни одбор за свој рад одговара Скупштини у складу са чланом 38. Статута Синдиката ПТТ Србије.
Надзорни одбор је самостални орган у контроли органа за чији надзор је биран.

Члан 7.
Посебним одлукама Главни одбор Синдиката ПТТ Србије може одредити стручна лица, која ће са Надзорним одбором вршити контролу материјално-финансијског пословања синдикалних организација.

Члан 8.
Стручна служба Синдиката ПТТ Србије је обавезна да Надзорном одбору стави на увид податке и сву документацију потребну за извршавање задатака из члана 5. овог Правилника.
Члан 9.
Уколико Надзорни одбор утврди неправилно коришћење средства за намене за које су предвиђена, подноси извештај Главном одбору Синдиката ПТТ Србије и предлаже предузимање одговарајућих мера.

Члан 10.
Када се део чланарине прикупљен у синдикалним организацијама и средства за Фонд солидарности не уплаћује на текући рачун Синдиката ПТТ Србије, Надзорни одбор покреће поступак за утврђивање одговорности.

Члан 11.
Приликом прегледа материјално-финансијслог пословања Надзорни одбор обавезно саставља записник у који се уносе: имена чланова који су извршили преглед, датум и стање нађено приликом прегелда.
Записник се саставља у три примерка од којих један задржава Надзорни одбор, други се доставља Главном одбору Синдиката ПТТ Србије, а трећи стручној служби Синдиката.
Члан 12.
Усклађивање овог Правилника са изменама и допунама Закона о рачуноводству врши Главни одбор Синдиката ПТТ Србије по поступку по којем је и донео Правилник.
Тумачење Правилника врши Главни одбор на предлог Надзорног одбора.

Члан 13.
Овај Правилник ступа на снагу даном усвајања и саставни је део Правилника о материјално-финансијском пословању Синдиката ПТТ Србије.


У Београду,
01.11.2005. годинеПРЕДСЕДНИК

ГЛАВНОГ ОДБОРА
СИНДИКАТА ПТТ СРБИЈЕ

__________________________
Будимир Милорад