ПРАВИЛНИК О РАДУ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ СИНДИКАТА ПТТ СРБИЈЕ

 

На основу члана 114. Појединачног колективног уговора, члана 34. и 63. Статута Синдиката ПТТ Србије и члана 3. Уговора о обезбеђивању услова за несметан рад Синдиката ПТТ Србије, Главни одбор Синдиката ПТТ Србије, на својој 3. седници, одржаној дана 01.11.2005. године, доноси


П Р А В И Л Н И К
О РАДУ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ
СИНДИКАТА ПТТ СРБИЈЕ

1. Садржина Правилника

Члан 1.

За обављање стручно-административних послова синдикат формира Стручну службу Синдиката ПТТ Србије (у даљем тексту: Стручна служба).

2. Делокруг рада

Члан 2.

Стручна служба ће за потребе Синдиката ПТТ Србије обављати следеће стручне и административне послове :

- правне,
- финансијске,
- административно-техничке,
- дактилографске,
- умножавање и дистрибуцију материјала,
- и друге послове неопходне за несметано функционисање синдиката.

Члан 3.

Стручна служба за свој рад одговора секретару Синдиката ПТТ Србије.

Члан 4.

Именовани секретар Синдиката ПТТ Србије, организује рад стручне службе Синдиката ПТТ Србије и одговара за функционисање исте.

Члан 5.

Радно време радника Стручне службе је осмочасовно, а само у изузетним ситуацијама врши ће се прерасподела радног времена.Почетак и крај радног дана стручне службе у Синдикату ПТТ Србије је од 07,00 до 17,00 часова.

3. Завршне одредбе

Члан 6.

О питањима која нису регулисана овим Правилником одлучује Главни одбор Синдиката ПТТ Србије.

Члан 7.

Овај Правилник ступа на снагу даном усвајања на седници Главног одбора Синдиката ПТТ Србије.


У Београду,
Дана 01.11.2005. године
ПРЕДСЕДНИК

ГЛАВНОГ ОДБОРА
СИНДИКАТА ПТТ СРБИЈЕ

________________________
Милорад Будимир


1