Почетна     Вести     О нама     Контакт     Фонд    Поштар
spejser
ИНФОРМАЦИЈА О ОСИГУРАЊУЗакључена је нова Полиса колективног осигурања запослених и радно ангажованих лица по основу уговора, од ризика смрти услед болести или, несрећног случаја за 24 сата, као и инвалидитета и претрпљеног великог бола и страха узрочно последично повезаног са деловањем одређених спољних фактора, а у вези је са радом. Опште је мишљење да је Полиса корак у назад у односу на начин на који су наши радници били осигурани у претходном периоду. Како смо сазнали, приликом поступка уговарања и закључења полисе, вршен је притисак да се примени законски минимум. Интересантно је и да у поступку одабира осигуравајуће куће нису учествовали представници синдикат и поред чињенице да је то до сада била пракса. Сигурно је да не би дозволили да нам се ускрати већ стечени ниво права и залагали би се да Полиса буде барем на нивоу старе. Указали смо на уочене пропусте и захтевали од генералног директора да у будуће учествујемо у поступцима који се директно тичу права запослених што је и договорено. Било како било, уговор је потписан и Полиса је важећа па смо, ради ваше боље информисаности, одлучили да вас упознамо са детаљима и вашим правима без обзира на све мањкавости.

Јавно предузеће ПТТ саобраћаја „Србија“ је након спроведеног поступка јавне набавке са „Деоничарским друштвом за осигурање и реосигурање“ Нови Сад закључило полису колективног осигурања запослених, привремено радно ангажованих лица као и лица која се налазе на обавезном производном раду, професионалној пракси или практичној настави.
Полисом је обухваћен ризик смрти услед повреде или болести за 24 сата, инвалидитет услед несрећног случаја за време рада, као једини законом прописан облик обавезног осигурања, као и претрпљен велики бол и страх без обзира да ли је наступила инвалидност за случај напада трећег лица или уједа или удара животиње, односно другог спољњег фактора, а у вези је са радом.
Предметна полиса обухвата осигуравајући период од 15.09.2009. до 15.09.2010. године.
Сви запослени у Предузећу су по напред наведеној полиси, осигурани од следећих ризика:
- смрт услед болести          250.000,00 динара;
- смрт услед незгоде          250.000,00 динара;
- инвалидност као последица повреде на раду 100%         500.000,00 динара;
Осигурањем је обухваћено право осигураника на обештећење 3 % до 10% максималне суме инвалидитета за напад трећег лица, удара или уједа животиње, односно другог спољњег фактора, уколико је осигураник, према процени лекара, претрпео велики бол и страх без обзира да ли је наступила инвалидност.

За случај незгоде која се догоди запосленом на раду потребно је комплетирати следећу документацију:
- Попуњену Пријаву осигураног случаја "Деоничарског друштва за осигурање и реосигурање Нови Сад" коју треба да потпише осигураник на лицу пријаве, на наличју исте потребно је да се потпише одговорно лице организационе целине у којој је осигураник запослен.
- Испод потписа осигураника уписати матични број осигураника, број текућег рачуна и код које банке је отворен, приложити обострану копију картице која се односи на наведени лични текући рачун осигураника и телефонски број осигураника како би Служба за ликвидацију штета осигуравача могла да контактира са осигураником уколико за то има потребе.
Извештај о повреди на раду оверен од стране надлежне филијале здравственог осигурања;
Комплетну медицинску документацију о току лечења (неизоставно први извештај лекара од дана кад се осигураник повредио до завршног мишљења одговарајућег лекара специјалисте   као и рендгенске снимке уколико су саставни део медицинске документације;

Потврду о чињеници од кад је запослени у радном односу у Предузећу;
За лица која су радно ангажована на основу уговора доставити копију уговора;
Изјаву запосленог-осигураника у којој треба навести кратак опис начина на који му се незгода догодила;
Изјаву очевица незгоде;
Уколико  се ради о саобраћајној незгоди, доставити записник МУП-а о извршеном увиђају;
Извештаје о  привременој спречености за рад - копије (неизоставно завршна дознака)
Поред наведене документације обавезно је за сваки појединачни осигурани случај доставити потврду организационе целине у којој осигураник ради о чињеници да ли је због осигураног случаја запослени користио боловање и у ком периоду, односно потврду да запослени није користио боловање.
За смртни случај услед болести или незгоде потребно је комплетирати следећу документацију:
- Пријаву несрећног случаја потписана од стране наследника - корисника осигурања;
Отпусну листу са епикризом или потврду лекара који је констатовао смрт;
Извод из МК умрлих;
Извод из МК венчаних за брачног друга;
Извод из МК рођених за деду;
Потврду дату у општини или суду пред два сведока да покојник,. бивши осигураник после своје смрти поред поименце наведене деце није имао другу брачну нити ванбрачну нити безусловно усвојену децу;
За брачног друга потребно је уверење надлежног окружног суда да није покретан бракоразводни спор;

Уколико је запослени после своје смрти оставио малолетно дете потребно је прибавити решење надлежног центра за социјални рад коме треба уплатити средства добијена по основу осигурања;
Потврду о чињеници од кад је запослени био у радном односу у Предузећу;
За лица која су радно ангажована на основу уговора доставити копију уговора;
Извештаје о привременој спречености за рад (копије);

- Уколико се ради о саобраћајној незгоди, доставити записник МУП-а о извршеном увиђају.
Испод потписа корисника осигурања штампаним словима исписати матични број корисника осигурања, број текућег рачуна и код које је банке отворен, као и обостран) копију картице, која се односи на наведени текући рачун свих корисника осигурања, ш који треба извршити уплату и контакт телефон корисника осигурања. Уколико неки о; корисника осигурања нема лични текући рачун, доставити пуномоћје дато лицу на чији текући рачун може бити извршена уплата. Пуномоћје треба оверити у општини или суду.
Поред наведене документације обавезно је за сваки појединачни осигурани случај доставити потврду организационе целине у којој осигураник ради, о чињеници да ли је запослени користио боловање и у ком периоду, односно потврду да запослени није користио боловање.
Наведеном полисом уговорено је право на обештећење за случај напада трећи лица, удара или уједа животиње односно другог спољњег фактора, а у вези је са радом, а које се може остварити у износу 3% до 10% уговорене суме за 100% инвалидност, уколико се на основу медицинске документације, а према процени лекара цензора, може утврдити да је осигураник претрпео велики бол и страх без обзира да ли је наступила инвалидност.
Посебно напомињемо да је приликом пријављивања овог вида осигураног случаја неопходно доставити поред попуњене Пријаве осигураног случаја и копију Извештаја о повреди на раду као и извештај неуропсихијатра или психијатра из ког произилази да је запослени доживео велики бол и страх.
Стога молимо да надлежно лице у организационој целини неизоставно сугерише запосленом који је доживео велики бол и страх да се јави специјалисти неуропсихијатру или психијатру будући да смо уочили да лекари опште праксе врло ретко у оваквим случајевима упућују запослене на овакву врсту прегледа.
Дакле, како би одштетни захтев запослених за претрпљени велики бол и страх били комплетни, потребно је обавезно доставити:
Оверени Извештај о повреди на раду;
Извештај лекара о првом прегледу, медицинску документацију о току лечења специјалистички извештај лекара специјалисте психијатра или неуропсихијатра и рендгенске снимке уколико постоје;
Потврду МУП-а о извршеној или покушаној оружаној пљачки или разбојништву;
Обе изјаве како запосленог тако и непосредног руководиоца.
Овом приликом Вас обавештавамо да запослени који нису задовољни начином решавања одштетног захтева ДДОР-а Нови Сад по полиси колективног осигурања запослених од последица несрећног случаја могу уложити жалбу другостепеној Комисији ДДОР-а, која се подноси Огранку Главне филијале Београд 1 на адресу: Београд, Маршала Бирјузова 3-5
Када се догоди осигурани случај осигураник је дужан да изврши пријаву на обрасцу "Пријава осигураног случаја". Другу страну пријаве "Потврду уговарача осигурања" попуњава и оверава одговорно лице организационе целине Предузећа у којој је осигураник запослен.
За запослене у радним јединицама ван продручја Београда, комплетну документацију доставити "Деоничарском друштву за осигурање и реосигурање Нови Сад" на адресу Београд, Главна филијала Београд, Ул. Маршала Бирјузова 3-5
За запослене у организационим целинама на подручју Београда комплетна документација доставља се Дирекцији за правне послове, Сектору за имовинско правне послове. Служби за послове осигурања, на адресу Београд. Таковска број 2.
У претходном осигуравајућем периоду уочено је да се копије прослеђене документације не достављају Служби за послове осигурања, па тако нисмо у могућности да имамо комплетан увид у реализацију одштетних захтева осигураника односно корисника осигурања. Сходно напред наведеном молимо да се истовремено доставља документација у оригиналу осигуравачу, а копија Служби за послове осигурања.
У случају потребе за додатним информацијама можете се обратити Снежани Живковић на телефон 011/33-41-022 или Олгици Јевремовић на телефон 011/33-40-738.