Почетна     Вести     О нама     Контакт     Фонд     Поштар     
spejser
Stranica Glavnog odbora Sindikata
Aktivnosti sindikalnih organizacija
Stranica Predsednistva Sindikata PTT Srbije

Zakoni i pravilnici

Pitanja za pravnika

 
Youtube kanal Sindikata PTT Srbije
 
Facebook stranica Sindikata PTT Srbije

ПИТАЊЕ: Има ли послодавац право да ме пошаље у ГПЦ на рад Решењем. Најављено ми је да ћу добити Решење и да морам да идем у ГПЦ Београд да радим као замена радницима који протестују. Која су моја права у овом случају?

ОДГОВОР: Поводом најављеног упућивања запослених у РЈ РПЛЦ Београд скрећемо пажњу на следеће чињенице. Сваки зпослени у ЈП „Пошта Србије“ има закључен уговор о раду, у коме је, између осталог, дефинисано место рада као битан елемент уговора. Свако премештање запослених подразумева измену уговорених услова рада и као такво мора имати ваљан правни основ. Поред основа неопходно је донети одговарајући акт, којим би се извршила промена места рада запосленог, који акт мора садржати разлоге за његово доношење, образложење, мора бити проверљив, који као такав подлеже оцени законитости у судском поступку.
Послодавац, између осталог, може предложити анекс уговора о раду, или ако је потребно да се одређени посао изврши без одлагања, може донети решење о привременом премештају запосленог, а на основу члана 172 а Закона о раду. Синтагма која се налази у уговорима о раду и правилнику, према којој је у опису послова садржано да запослени обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца, се односи искључиво на послове према стручној спреми и способностима запосленог, који су сродни пословима које запослени обавља и који су везани за исто место рада. Те одредбе не дозвољавају креативно тумачење и прописивање другачијих услова рада, а поготову не премештање запосленог на друго место рада где би он обављао друге послове.
Посебно скрећемо пажњу на чињеницу да у објекту РЈ РПЛЦ постоје посебни услови рада, у смислу прописа о безбедности и здрављу на раду, те запослени мора бити упознат са мерама безбедности и здравља на раду и својим правима и обавезама у погледу безбедности и здравља на раду, што значи да мора бити упознат са употребом средстава и опреме за личну заштиту, као и средствима за рад. Имајући у виду опасности које обављање послова у РЈ РЈПЛЦ са собом носи, као и учестало повређивање колега који су запослени тамо, дате обавезе треба сватити озбиљно у циљу спречавања последица које могу настати.
У складу са свим наведеним, важећи прописи и Колективни уговор за ЈП Пошта Србије, чак омогућавају запосленом који је упућен на такво место рада да уколико није оспособљен за безбедан и здрав рад, односно није упознат са свим врстама ризика и мерама за њихово отклањање, које оспособљавање запосленог је послодавац дужан да изврши, у оквиру радног времена према унапред припремљеном програму и код премештаја на друге послове, а о сопственом трошку, да одбије да ради на тим пословима позивајући се на наведене околности.